TEL: +389 70 226655   TEL: +389 2 3222880   FAX: +389 2 3113663   eMail: contact@bp.gov.mk

Ekspertizë

Ekspertizë dhe Super-Ekspertizë në këto fusha:

 1. FUNKSIONIMI EKONOMIKO-FINANCIAR– ekspertizë në fushën e sistemit  tatimor, kontabilitetit, funksionimit devizor dhe doganor, operacionet e tregtisë së jashtme, përgatitjet e ekspertizës dhe super-ekspertizës për nevojat e gjykatave dhe kërkuesëve të tjerë.
 2. NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS– përgatitje të mendimeve dhe konstatimeve pas ekspertizës dhe supere-kspertizës së kryer, kryerje të vlerësimit të pronës të subjekteve komercijale gjatë regjistrimit të tyre, transformimit ose gjatë procedurave të falimentimit, mbikëqyrjen e ndërtimit të investimeve dhe objekteve të tjera.
 3. TRAFIKUT DHE MAKINERISË – përgatitjen e ekspertizës dhe super-ekspertizës në fushën e inxhinierisë së trafikut, inxhinierisë mekanike, inxhinierisë elektro-teknike, përgatitjen e elaborateve dhe ekspertizës për nevojat e gjykatave dhe kërkuesve të tjerë, kryerje të vlerësimeve të automjeteve, kryerje të rikonstruksioneve në vendngjarje pas fatkeqësive.

Fusha të tjera që Byroja kryen ekspertizë dhe super-ekspertizë janë si në poshtë:

 • elektro-teknikë
 • mbrojtjen e së drejtës autoriale, të drejtat tjera të  ngjajshme dhe të drejtat e pronësisë intelektuale
 • bujqësi
 • pylltari
 • gjeologji
 • gjeodezi
 • mjekësi
 • grafologji
 • veterinari,ushqim
 • psikologji, psikiatri
 • informatikë
 • mbrojtje në punë