TEL: +389 70 226655   TEL: +389 2 3222880   FAX: +389 2 3113663   eMail: contact@bp.gov.mk

Апликација за Соработник

Апликација за Соработник

Апликација за Надворешен Соработник на БП

Доколку поседувате лиценца за вештачење, може да аплицирате во Бирото за процена за да Ве ангажираме како наш надворешен соработник. За таа цел до Бирото треба да ја доставите следната документација:

  • Копија од лиценца за процена
  • Копија од Диплома за завршено образование
  • Кратка биографија
  • Пополнета апликација

<Превземете Апликација>

Погоренаведената документација може да ја доставите на три начини:

  1. Лично во архивата на Биро за процена
  2. По пошта: ул. Гоце Делчев б.б. – Зграда на МРТ – Спрат 19, 1000 Скопје
  3. Скенирана на e-mail: contact@bp.gov.mk

По добивањето на комплетната документација во БП, ќе бидете повикани да склучите Договор за услуга со Бирото, а потоа Вашите податоци ќе бидат евидентирани во Базата на податоци – надворешни соработници и ќе бидете ангажирани во зависност од потребите на Бирото.

Апликацијата можете да ја пополните и онлајнI. Податоци за кандидатот


(Потесна специјалност пример: Доколку сте дипл.економист, насока финансиско, сметководствен менаџмент, може да имате потесна специјалност - банкарство)


Доколку следниве прашања ги одговорите со ДА, потребно е да се дообјаснат!

1. Дали моментално сте ангажирани во друга организација со иста дејност како БСВ?

2. Дали некогаш сте биле ангажирани како вешто лице во БСВ Скопје или во друга организација со иста дејност?

3. Дали моментално или во период на изминатите 5 години сте биле предмет на прекршочни активности и поради тоа сте биле под надзор на државни службени органи?


II. Податоци за високо образование


Ве молиме приложете документација за завршено високо образование. Прифатлив документ претставува фотокопија од Вашата универзитетска диплома.
(zip/rar/7z/pdf/jpg/png <10MB)


III. Лиценца за вешто лице


Приложете копија од Вашата лиценца за вешто лице
(zip/rar/7z/pdf/jpg/png <10MB)


IV. Податоци за вработување


Ве молиме внесете хронолошки податоци за Вашето вработување во последните 10 години. Доколку сте самовработени, назначете. Доколку Вашето работно место не било со полно работно време, Ве молиме запишете колку часа неделно сте работеле. Запишете ја Вашата позиција во секоја фирма. БСВ Скопје ја вреднува вашата историја на вработување, затоа во Ваш интерес е да внесете комплетни и точни податоци за фирмите во кои сте работеле во табелата што следи. Приложете дополнителен список, ако е потребно.

ФирмаПериодРаботно местоАдреса/лице за контакт

Приложете дополнителен список ако е потребно
(zip/rar/7z/pdf/jpg/png <10MB)


V. Податоци за вештачења


Доколку до сега сте вршеле вештачења, индивидуално, како член на тим за вештачење на судски предмети, или сте учествувале како експерт во судска расправа, Ве молиме внесете податоци.

ПредметПериодИндивидуално/член на тим/експертСУДVI. Мотив за аплицирање


Ве молиме напишете краток опис за:
  1. Вашиот мотив за аплицирање за вешто лице во БСВ Скопје
  2. Вашите очекувања и амбиции како вешто лице
  3. Колкав број на предмети очекувате да изработите на месечно нивоVII. Контакт податоци
ВЕ МОЛИМЕ ПРОВЕРЕТЕ ПОВТОРНО ДАЛИ СИТЕ ПОТРЕБНИ ПОДАТОЦИ СЕ ПРАВИЛНО ВНЕСЕНИ!