TEL: +389 70 226655   TEL: +389 2 3222880   FAX: +389 2 3113663   eMail: contact@bp.gov.mk

Биро за процена

ВЕШТАЧЕЊА И СУПЕРВЕШТАЧЕЊА

Финансиско и Материјално

Вршиме изготвување на вештачења од областа на даночниот систем, материјално и финансиско сметководственото работење, девизното и царинското работење, потоа внатрешно и надворешно трговското работење, изготвување на експертизи и вештачења за судски потреби итн.

Градежништво и Архитектура

Вршиме изготвување наоди и мислења по извршени вештачења и супер вештачења, вршење на процена на имот на стопански субјекти при нивна регистрација, трансформирање или во тек на стечајни постапки, вршење надзор при изградба на инвестициони и други објекти

Сообраќај и Машинство

Изготвуваме вештачења и супер вештачења од областа на сообраќајот, машинството, електротехниката, изготвување на елаборати и експертизи за потребите на судовите и други баратели, вршење на процена на возила, вршење реконструкции на место по сообраќајни незгоди

БП низ бројки

0
Вештаци
7
Соработници
50
Предмети

ЧЛЕНСТВО

во меѓународни организации