TEL: +389 70 226655   TEL: +389 2 3222880   FAX: +389 2 3113663   eMail: contact@bp.gov.mk

Процени

Процени

Бирото за процена врши различни видови процени од областа на: трговски друштва, јавни претпријатија и други правни лица, недвижен имот, подвижен имот, побарувања и обврски, машини и опрема, транспортни средства, земјоделство, шумарство и водостопанство, индустриска сопственост, авторски права и сродни права, информатичка технологија, и други области утврдени со закон, исклучиво за потребите на органите на државната управа.