TEL: +389 70 226655   TEL: +389 2 3222880   FAX: +389 2 3113663   eMail: contact@bp.gov.mk

Правилници

Правилници
  • Упатство за користење на службени мобилни телефони [превземи]
Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци [превземи]

Уредба за награда и надоместок на надворешните соработници на БСВ [превземи]

Уредба за начинот на пресметување на висината на надоместокот за реално потребните трошоци за вештачења извршени од БСВ за потребите на органите на државната управа, јавните претпријатија и акционерските друштва во државна сопственост [превземи]

Правилник за начинот на пресметување на наградата за извршеното вештачење или супервештачење и надоместокот за реално потребните трошоци [превземи]