TEL: +389 70 226655   TEL: +389 2 3222880   FAX: +389 2 3113663   eMail: contact@bp.gov.mk

Сектори и Одделенија

Во рамките на Бирото за процена, функционираат следните сектори и одделенија:

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКИ ВЕШТАЧЕЊА

Одделение за материјално сметководствени вештачења
Раководител – Гордана Анѓелковска
Тел.:+389 2 3222 880 лок. 117
Моб.:+389 75 402171
е-пошта: g.angelkoska@bp.gov.mk

Советник – Наташа Чаловска
Тел.:+389 2 3222 880 лок. 115
Моб.:+389 70 354484
е-пошта: n.calovska@bp.gov.mk

Советник – Милена Николовска
Тел.:+3892 3222 880 лок. 101
Моб.:+389 72 320953
е-пошта: m.nikolovska@bp.gov.mk

Советник – Марина К. Клампфер
Тел.:+389 2 3222 880 лок. 107
Моб.:+389 75 217214
е-пошта: m.klampfer@bp.gov.mk

Советник – Оливер Гечески
Тел.:+389 2 3222 880 лок. 114
Моб.:+389 75 402177
е-пошта: o.geceski@bp.gov.mk

Советник – Орце Миладиноски
Тел.:+389 2 3222 880 лок. 116
Моб.:+389 75 227583
е-пошта: o.miladinoski@bp.gov.mk

Помлад соработник – Ерхан Јашари
Тел.:+389 2 3222 880 лок. 112
Моб.:+389 75 337189
е-пошта: e.jashari@bp.gov.mk

СЕКТОР ЗА ИНЖЕНЕРСКИ ВЕШТАЧЕЊА
Помошник Раководител – Драган Аксентиев
Тел.:+389 2 3222880 лок. 126
Моб.:+389 75 402165
е-пошта: d.aksentiev@bp.gov.mk

Советник – Живко Латински
Тел.:+389 2 3222880 лок. 130
Моб.:+389 75 240647
е-пошта: z.latinski@bp.gov.mk

Советник – Билјана Стојковска
Тел.:+389 2 3222880 лок. 133
Моб.:+389 70 363662
е-пошта: b.stojkovska@bp.gov.mk

Советник – Анкица Г.Гавриловска
Тел.:+389 2 3222880 лок. 131
Моб.:+389 70 354471
е-пошта: a.gavrilovska@bp.gov.mk

Одделение за сообраќајно – машински вештачења

Советник – Јованка Савова
Тел.:+389 2 3222 880 лок. 129
Моб.:+389 72 260939
е-пошта: j.savova@bp.gov.mk

Советник – Зоран Карафилов
Тел.:+389 2 3222 880 лок. 113
Моб.:+389 70 231355
е-пошта: z.karafilov@bp.gov.mk

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ, ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ
Одделение за правни и општи работи

Советник – Верица Анчевска
Тел.:+389 2 3222 880 лок. 104
Моб.:+389 75 300739
е-пошта: v.ancevska@bp.gov.mk

Помлад соработник – Снежана Христоска
Тел.:+3892 3222 880 лок. 104
е-пошта: s.hristoska@bp.gov.mk

Помлад референт – Димитар Ангеловски
Тел.:+389 2 3222 880 лок. 108
Моб.:+389 72 320951
е-пошта: d.angelovski@bp.gov.mk

Референт – Архивар – Весна П. Мрмеска
Тел.:+389 2 3222 880 лок. 120
Моб.:+389 70 354662
е-пошта: v.pavic@bp.gov.mk

Самостоен референт – Дарко Ристовски
Тел.:+3892 3222 880 лок. 121
Моб.:+389 75 402178
е-пошта: d.ristovski@bp.gov.mk

Возач/курир – Тони Андреевски
Тел.:+3892 3222 880 лок. 121
Моб.:+389 75 402173
е-пошта: t.andreevski@bp.gov.mk

Одделение за координација (подршка) на активностите на директорот

Советник – Хаџер Алији
Тел.:+3892 3222 880 лок. 103
Моб.:+389 72 309 032
е-пошта: h.aliji@bp.gov.mk

Помлад соработник – Вулнет Џелили
Тел.:+389 2 3222880 лок. 120
Моб.:+389 72 320 952
е-пошта: v.xhelili@bp.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Раководител – Љавдим Јахиу
Тел.:+389 2 3222 880 лок. 127
Моб.:+389 75 402180
е-пошта: l.jahiu@bp.gov.mk

Виш соработник – Дејан Михајлов
Тел.:+389 2 3222 880 лок.107
Моб.:+389 78 491643
е-пошта: d.mihajlov@bp.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
Раководител – Габриела Паунова
Тел.:+389 2 3222 880 лок. 109
Моб.:+389 75 402162
е-пошта: g.paunova@bp.gov.mk

Соработник – Мирослав Ристиќ
Тел.:+389 2 3222 880 лок. 110
Моб.:+389 70 354475
е-пошта: m.ristic@bp.gov.mk

Благајна – Катерина Камчева
Тел.:+389 2 3222 880 лок. 112
е-пошта: k.kamceva@bp.gov.mk

Помлад референт – Бајрам Мемеди
Тел.:+389 2 3222 880
Моб.:+389 72 916479