TEL: +389 70 226655   TEL: +389 2 3222880   FAX: +389 2 3113663   eMail: contact@bp.gov.mk

Информации од јавен карактер

Информации од јавен карактер
Информации од јавен карактер

Согласно обврските што произлегуваат од чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Македонија бр. 13/2006), кој почна да се применува на 1 септември 2006 година, имателот на информации-БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА на Република Македонија, за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, го определува Љавдим Јахиу.

Биро за судски вештачења

Ул. Јордан Мијалков бр.43

1000 Скопје

Тел. 02/ 3222 880 лок. 127

e-mail: ljahiu@bp.gov.mk

– Документи од областа на слободен пристап до информации од јавен карактер

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер
Одлука за утврдување на надоместок за материјалните трошоци за дадената информација од имателите на информации
– Обрасци

Барање за пристап до информации од јавен карактер
Потврда за прием на барање
Образец за жалба
Потврда за прием на жалба

Comments are disabled